تبلیغات
בنیاے ᓄـنــــــ - لوگوی وب
من نمیگویم درین عالم
گرم پو، تابنده، هستی بخش
چون خورشید باش
تا توانی
پاک، روشن
مثل باران
مثل مروارید باش

دنیای منבنیاے ᓄـنــــــ