تبلیغات
בنیاے ᓄـنــــــ - ...
من نمیگویم درین عالم
گرم پو، تابنده، هستی بخش
چون خورشید باش
تا توانی
پاک، روشن
مثل باران
مثل مروارید باش
مشق های جلسه دوم(جعبه اخبار):
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
ساجده:


<div style="font-family: Arial; direction: rtl; background-image: url(http://uupload.ir/files/mbyg_images.jpg); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; width: 228px; height: 98px; overflow: auto; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-right-width: 1px; border-right-style: solid;"><p style="font-family: tahoma; direction: rtl;" align="center"><font size="4">اینو پاک کنید و متنتون رو بنویسید</font></p><p style="font-family: tahoma; direction: rtl;" align="center"><b style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></b></p><p style="font-family: tahoma; direction: rtl;" align="center"><br></p><p style="font-family: tahoma; direction: rtl;" align="center"><b style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></b></p>http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
روژین:http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

:Nafas

محسن یگانه

31 ساله

اردیبهشتی (مثل خودم)


خواننده

آهنگساز

ترانه سرا

تنظیم کننده

نوازنده


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
مریم جون:

اینو پاک کنید و متنتون رو بنویسید

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

میس رها:

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
مشق های جلسه سوم(صفحه ورودی):
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
ساجده:

http://uupload.ir/files/n0g9_mohsen_yeganeh_-_man.jpg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a 
onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" 
href="#"><img src="http://uupload.ir/files/n0g9_mohsen_yeganeh_-_man.jpg" 
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: 
none;">
http://uupload.ir/files/zv3t_logo3.jpg


<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a 
onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" 
href="#"><img src="http://uupload.ir/files/zv3t_logo3.jpg" 
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: 
none;">
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
:Nafas<div

 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a

onclick="document.getElementById('main_p').style.display =

'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"

href="#"><img src="http://8pic.ir/images/slb78ynog7kfuqm79xox.png"

border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:

none;">


<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/c2yx5gm2hkc2kl8de6aa.png"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
مریم جون:

 

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://8pic.ir/images/npa5260qc9w5bxbyhhbl.jpeg" border="0"></a><div id="main_p" style="display: none;"></div></div id="first_p">


<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/1qeion9fn2746ljucekc.jpeg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

مشق های جلسه چهارم(آیکون):
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

ساجده


http://uupload.ir/files/kfg7_bloggif_57935ffd0b8b0.jpeg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a 
onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" 
href="#"><img src="http://uupload.ir/files/kfg7_bloggif_57935ffd0b8b0.jpeg" 
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: 
none;">
http://uupload.ir/files/0lh_bloggif_579483f19c25e.jpeg

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/0lh_bloggif_579483f19c25e.jpeg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">http://uupload.ir/files/xp8d_bloggif_579484ab864c2.jpeg

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/xp8d_bloggif_579484ab864c2.jpeg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> 
http://uupload.ir/files/edv5_bloggif_5794849d75152.jpeg

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/edv5_bloggif_5794849d75152.jpeg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
http://uupload.ir/files/acep_bloggif_579484b95768a.jpeg

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/acep_bloggif_579484b95768a.jpeg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> 


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

مریم جون:

http://s3.img7.ir/xeuo7.jpg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.

getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src=" http://s3.img7.ir/xeuo7.jpg "
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">
http://s3.img7.ir/1jHGH.jpg
<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.

getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src=" http://s3.img7.ir/1jHGH.jpg "
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">
http://s3.img7.ir/FDP64.jpg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.

getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src=" http://s3.img7.ir/FDP64.jpg "
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

http://s3.img7.ir/0SNxS.jpg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.

getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src=" http://s3.img7.ir/0SNxS.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">


http://s3.img7.ir/hLCWM.jpg

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.

getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src=" http://s3.img7.ir/hLCWM.jpg "
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">